Všeobecné obchodní podmínky

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, 110 00
IČ 60457856
DIČ CZ604578
Divize Nakladatelství Academia

korespondenční adresa:
Vodičkova 40,
110 00 Praha 1

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném MŠMT
(dále jen "prodávající")

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na stránkách www.eknihy.academia.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jako provozovatele služby uvedené v bodě 2. a kupujícího jako uživatele této služby.
 2. Prodávající nabízí na stránkách www.eknihy.academia.cz periodické a neperiodické publikace ve formě elektronických knih.
 3. Elektronické knihy (dále jen e-knihy nebo zboží) zde nabízené jsou (jako nehmotný statek) literárními autorskými díly chráněnými autorským zákonem č. 121/2000 Sb., která nejsou distribuována na hmotném nosiči (CD, čtečka) ale jsou zpřístupňována veřejnosti formou stažení díla z webových stránek prodávajícího na čtecí či jiné vhodné zařízení kupujícího, a to za účelem získání rozmnoženiny díla kupujícím pro jeho osobní potřebu.
 4. Stažením díla se rozumí úplatné (případně bezúplatné) zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícím (objednatelem) na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli v rámci jeho objednávky.
 5. Prodávající nabízí e- knihy ve formátech EPUB a PDF.
 6. - EPUB je formát e- knihy vhodný pro zobrazování elektronických knih na čtecích zařízeních (zařízení s tzv. „elektronickým inkoustem“ jako Kindle verze MOBI, Nook, Sony, atd.), na virtuálních čtecích zařízeních (software simulující čtecí zařízení, např. Calibre), na multimediálních zařízeních (zařízení s LCD displeji jako iPad, PDA) a některých mobilních telefonech.
  - PDF je univerzální formát, který lze zobrazit na široké škále zařízení: na stolních počítačích, noteboocích, v omezené míře také na čtecích zařízeních a multimediálních zařízeních (viz výše), vždy v závislosti na velikosti displeje.
 7. Záruka na veškeré e-knihy je 24 měsíců, pokud není u konkrétního titulu stanoveno jinak.
 8. Ceny uvedené na www.eknihy.academia.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a případné slevy platné v době poslední aktualizace katalogu e-knih nebo slevy platné v době konání prodejní akce.
 9. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 10. Pro uzavření smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky kupujícím, je předepsán český nebo anglický jazyk.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Kupující je oprávněn na základě objednávky získat právo užít vybrané e-knihy formou jejich stažení z www.eknihy.academia.cz. Stažením získá uživatel v elektronické podobě jednu rozmnoženinu e-knihy, pokud není v objednávce uvedeno jinak, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného titulu, nebo bezúplatně, pokud je to u konkrétního titulu výslovně uvedeno.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny na stránkách www.eknihy.academia.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
 4. Kupující obdrží od prodávajícího nejpozději do 1 pracovního dne e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího.
 5. Objednávka je návrhem smlouvy. Kupující odesláním objednávky jím vybrané e-knihy uděluje prodávajícímu souhlas s dodáním e-knihy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že po stažení vybrané e-knihy prostřednictvím internetového obchodu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy. Objednávku lze proto zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem bez zbytečného odkladu.
 6. Po obdržení potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího kupující uhradí předepsaným způsobem cenu požadovanou prodávajícím za stažení e-knihy.
 7. Okamžikem úhrady ceny na účet prodávajícího bude uzavřena smlouva a kupujícímu bude zároveň umožněno stažení e-knihy. Tituly, které budou nabízeny ke stažení bezúplatně, budou zpřístupněny objednateli již v okamžiku potvrzení objednávky.
 8. Neuhradí-li kupující na základě zařazení objednávky do databáze prodávajícího objednávku do 3 pracovních dnů, má prodávající právo tuto objednávku zrušit. V případě pokračujícího zájmu musí v takovém případě kupující provést novou objednávku.
 9. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představuje banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 10. Kupujícím může být jen fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
 11. Kupující při objednávání zboží na www.eknihy.academia.cz nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

III. Cena a způsob platby

Cena

  Cena za stažení e-knihy uvedená u konkrétního titulu na www.eknihy.academia.cz je úplatou za získání práva užít e-knihy ve zvoleném rozsahu, tj. je úplatou buď za získání práva užít e-knihy v časově omezeném období (dočasná rozmnoženina díla), nebo úplatou za získání práva užít trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu.
  Cena zahrnuje vždy pouze oprávnění k jedné rozmnoženině díla (pokud není v objednávce kupujícího uvedeno jinak), každá rozmnoženina smí být uložena pouze na jednom paměťovém zařízení (PC, NTB, ipod, ipad a jiné podobné zařízení) kupujícího.
  Kupujícímu může být zřízeno právo užít i více rozmnoženin díla, pokud to uvede v objednávce. V tom případě bude oprávněn užívat takový počet rozmnoženin, jaký na www.eknihy.academia.cz objednal a uhradil.

Způsob platby

 1. Platba předem platební kartou – VISA, Master Card, Maestro, Visa Electron na bankovní účet prodávajícího: Raiffeisen Bank 1051043806/5500
 2. Zpravidla společně s e-knihou obdrží kupující v den nákupu zboží elektronickou formou i platný daňový doklad5. V případě pořízení díla mimo pracovní dobu Knihkupectví Academia na Florenci, prodávající zašle platný daňový doklad na e-mail kupujícího následující pracovní den.

IV. Autorská práva

 1. Díla nabízená ke stažení na www.eknihy.academia.cz formou elektronických knih jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., a to v níže stanoveném rozsahu.
 2. Kupující je oprávněn e-knihu získanou stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.
 3. Kupující není oprávněn zakoupenou e-knihu jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat a to ani bezplatně. Rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu e-knihy.

V. Technické podmínky

 1. Pro stažení e-knihy je nezbytné následující vybavení: vhodné čtecí či jiné zařízení (nejlépe čtecí zařízení s tzv. elektronickým inkoustem určené primárně pro stažení a čtení e-knih ve formátu EPUB, případně iPad, stolní počítač, notebook, PDA nebo mobilní telefon) a vhodný software ke stažení a korektnímu zobrazení e-knih ve formátech EPUB a PDF (např. Adobe Digital Editions, Calibre, či jiné). Bez použití těchto zařízení a doporučeného software neodpovídá prodávající za potíže při zobrazení e-knihy a na takové případy se nevztahuje reklamace.
 2. Kupující není v žádném případě oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání e-knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Kupující rovněž není oprávněn jakkoliv testovat technické zabezpečení e-knihy, či se ho pokoušet narušit nebo změnit. Kupující nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující e-knihu. Jakýkoliv pokus o narušení technických prostředků, nebo narušení samotné je zásahem do autorského práva k dílu a bude postihováno podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití e-knihy než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního titulu je zakázáno.
 3. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu za stažení e-knihy.
 4. Prodávající zabezpečil stránky www.eknihy.academia.cz proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Kupující je však zároveň povinen mít řádně zabezpečeno technické zařízení, na které si rozmnoženinu díla ukládá. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do technického zařízení kupujícího.
 5. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení e-knih ze stránek www.eknihy.academia.cz do zařízení (např. čteček, mobilních telefonů apod.), jejichž technické parametry sice odpovídají požadavkům prodávajícího, ale jejichž využití výrobce či prodejce těchto zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení e-knih od vybraných prodejců. Kupující je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.

VI. Reklamační řád

1. Záruka za jakost

 1. V případě, že se u e-knihy vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem stažení knihy na čtecí zařízení kupujícího.
 3. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
   - Uplynula-li u reklamované e-knihy záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – tj. záruka zanikla.
   - Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení e-knih prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího, uvedenými v čl. V. těchto podmínek.
   - Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení a software pro čtení e- knihy.
   - Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do e-knihy.

2. Práva plynoucí ze záruky

  Kupující při uplatnění záruky má:
   - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné e-knihy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
   - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadné e-knihy nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
   - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání e-knihy, právo na její výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
   - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

3. Vyřízení reklamace

 1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
   - na e-mailovou adresu prodávajícího: knihy.naflorenci@academia.cz
   - poštou na adresu prodávajícího: Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, Praha 1, 110 00
 2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
 5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.eknihy.academia.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů a dále též autorským zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tímto informuje kupujícího, že kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 3. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky na stránkách www.eknihy.academia.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 9. 2016 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.


Akceptujeme všechny běžné platební karty