Řád korunování krále českého a královny
Jamborová, Martina

Cena: ZDARMA
Koupit ve formátu EPUB Koupit ve formátu PDF Koupit ve formátu PDF A6

Formát PDF A6 je přizpůsoben menším displejům hardwarových čteček, kde by byla prezentace odborných textů v běžném PDF (formát A4) těžkopádná.

Řád korunování krále českého a královny

Český korunovační řád je jednou z našich nejvýznamnějších historických i právních památek. Byl pořízen na pokyn Karla IV., nejprve v latinském znění, a ještě za života Karla IV. byl přeložen do češtiny. Z období do roku 1500 se český překlad nazývaný později Řád korunování krále českého a královny dochoval v pěti rukopisech, z nichž tzv. litoměřický byl ve 20. století dlouhá desetiletí považován za nezvěstný. Při záměru zpřístupnit současnému čtenáři jeden z dochovaných staročeských textů korunovačního řádu bylo těžké se rozhodnout, kterému z rukopisů dát přednost. Poté, co byl překvapivě znovu nalezen litoměřický rukopis, padla volba na znění korunovačního řádu z poslední třetiny 15. století zapsané v rukopisu Knihovny Biskupství litoměřického. Nepočítáme-li různočtení z tohoto rukopisu (jak se ukázalo, ne zcela vyčerpávající) uvedené pod čarou v Emlerově edici z roku 1878, vychází tento text poprvé.

Obsah knihy

ObsahŘád korunování krále českého a královnySouhrnná ediční poznámkaKomentář editora

Ukázka

Řád korunování krále českého a královny [202v] Počíná se řád korunovánie krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s kniežaty a šlechtici provodie knieže, ješto chtie králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce se, vrátie se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupstvie, aby tu nešpor slyšeli. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude knieže dřieveřečenými v to miesto, kdež jest komňata jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění a prvnie arcibiskup a jeho podbiskupie a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v své biskupie rúcha a jiní v svého duostojenstvie znamenie. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, pójdú, aby dovedli knieže dřieveřečené z komňaty do kostela. Kteřížto přijdúce na miesto, tu, kdež knieže leží v komňatě, oblečen skrze naj[203r]svrchnějšieho Královstvie českého komorníka v třevíce králové, v sukni a v plášť otevřené. A tu s ním budú kniežata a šlechtici. Pak pokadiece jeho kaděním a pokropiece svacenú vodú, zdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupóv die tuto modlitbu:„Všemohúcí věčný bože, jenž sluhu tvého N. 1 královstvie výsostí ráčils povýšiti, daj, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu, tak vuobec všech spasenie zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil, skrze 2 Krista, hospodina našeho. Amen.“Tehdy vezmú jej dva biskupi za pravú a za levú stranu poctivě připravena, majíce svátost, šíje vyvyšujíce 3 , od jehožto boka neodstúpie až do skonánie. I povedú jej prostřed kostela před oltář svatého Kříže a arcibiskup a procesí napřed pójdú. A mezi arcibiskupem a kniežetem z komňaty vychodiece, pořádně pójdú kniežata a šlechtici, znamenie králová, tověz korunu, žezlo, jablko, meč nesúce, kterýmžto komorník Královstvie českého, hólkú jim cestu čině, předejde. Kterážto znamenie všechna na oltář svatého Víta, když tam přijdú, poctivě položie. Procesí pak bude od komňaty dřieveřečené skrze sieň královú a vyjde skrze vrata, ješto hledie proti svatému Jiří. A když pójde, tehda u veliký zvon vzvonie. Když pak vyjdú z komňaty, jeden z biskupóv počne responsoř tuto:

Ukázka 2

Souhrnná ediční poznámkaElektronické knihy starších česky psaných památek jsou pořizovány výhradně z rukopisů a starých tisků z období 13.–18. století. Při ediční práci je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je mimořádný důraz kladen na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a  Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního díla. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu).Součástí elektronických knih je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu. Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak méně často jsou uvedeny věcné vysvětlivky a zřídka jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Ukázka 3

Komentář editora Latinsky sepsaný řád korunovace českého krále se záhy, ještě za života iniciátora jeho vzniku, Karla IV., dočkal staročeského překladu. Dílo, které zde označujeme jako Řád korunování krále českého a královny, se z období do sklonku 15. století dochovalo v pěti rukopisech: jejich přehled pod zkratkou ŘádKor viz Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha 1968, s. 106. Tato edice zpřístupňuje text ŘádKorE, tj. znění zapsaného v rukopisném kodexu Knihovny Biskupství litoměřického, který byl v 2. polovině 20. století dlouhá desetiletí považován za nezvěstný. Znovuobjevením litoměřického rukopisu se otevřela jak možnost jeho vydání, tak odborného bádání nad ním, a s potěšením můžeme k údajům z úvodních statí Staročeského slovníku doplnit signaturu rukopisu B I F 54 a folia, na nichž je korunovační řád zapsán: 202v–220r. Dále je třeba dle nejnovějšího zkoumání korigovat dataci rukopisu: naposledy uváděný rok 1466 se vztahuje k prvním složkám rukopisného kodexu, na nichž je mj. zapsána Pulkavova kronika, ale korunovační řád se nachází v části datované Miladou Svobodovou do poslední třetiny 15. století (srov. Milada Svobodová, Několik poznámek k obsahu a osudům znovunalezeného Litoměřického rukopisu Pulkavovy kroniky. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999–2000. Praha, Národní knihovna ČR 2002, s. 93–117). Rovněž je možné zpřesnit dataci rukopisu ŘádKorD, který je velmi pravděpodobně opisem z litoměřického kodexu, a mohl proto vzniknout nejspíše ke konci 15. století. Poslední edicí staročeského korunovačního řádu byla edice historika Josefa Emlera z r. 1878 (Spisové císaře Karla IV. Památky (staré) 4. Praha, s. 73–108), která vycházela z rukopisu nejstaršího (ŘádKorA z r. 1396) a v různočteních zohledňovala tři z mladších rukopisů (ŘádKorB, C a E). Dnes však již Emlerova edice, která se přes její nesporné kladné stránky nevyvarovala omylů a nedostatků, nárokům jazykovědného zkoumání bohužel nepostačuje. Náš přepis vychází z edičních pravidel formulovaných zejména v textu Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů. In: Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301. O latinské předloze českého korunovačního řádu srov. Josef Cibulka: Český řád korunovační a jeho původ. In: Knihova časopisu katol. duchovenstva, Nová řada, č. 1, Praha 1934. Písař rukopisu ŘádKorE užívá tzv. mladšího spřežkového pravopisu a v omezené míře diakritických znamének: poměrně četné je ż v platnoti ž, objevuje se cż v platnosti č. Ojedinělé omyly písaře emendujeme a v poznámce uvádíme původní, chybné znění. Originální text rukopisu je zpřehledněn cíleným využíváním červeného a černého inkoustu: červeně jsou psány pasáže uvádějící obecné pokyny k průběhu korunovace, černě jsou psány texty pronášených modliteb a veškeré promluvy, které při korunovaci zaznívají. Poznámka k titulu díla: Původním nadpisem jsou v rukopisech ŘádKor opatřeny v podstatě jen dvě části, a to Řád korunovánie krále českého a na něj bezprostředně navazující Řád na požehnání králové; již bez grafického zvýraznění je v textu uvedena třetí, poslední část, a to slovy Tuto pak počíná se řád obláčenie králového (transkribujeme z rukopisu E). Přímo z textu korunovačních předpisů bychom však mohli čerpat titul díla z pasáže, kde se píše: Tuto se dokonává řád korunovánie králova i králové Českého královstvie (opět citujeme znění rkp E). V katalozích a odborné literatuře je však již užíván titul pojímající do sebe incipit rukopisu Řád korunovánie krále českého a připojující a královny (popř. i královny), který volíme i pro tuto edici.

Kniha Řád korunování krále českého a královny

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
AutorJamborová, Martina
EditořiLehečka, Boris
Rok vydání2013
ISBN978-80-86496-72-6
Jazykčeština
Období3. třetina 15. století

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Život svatého Václava

Život svatého Václava

Šimek, Štěpán

Staročeská legenda zvaná Život svatého Václava vznikla ve druhé polovině 14. století překladem latinské legendy Crescente religione cristiana, jež byla sepsá...

ZDARMA

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Černá, Alena M.

Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňov...

ZDARMA

Lékařství koňská

Lékařství koňská

Albrant, mistr;Černá, Alena M.

Kniha o koňském lékařství má základ v českém středověkém překladu německého díla Roßarzneibuch, které napsal mistr Albrant, štolba, kovář a koňský lékař z po...

ZDARMA

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Boček, Miroslav;Černá, Alena M.

Překlad německého spisu o životě a zázracích sv. Vendelína, skotského královského syna, který odvrhl světské bohatství a moc a usadil se v Sársku jako pouste...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty