Lékařství koňská
Albrant, mistr;Černá, Alena M.

Cena: ZDARMA
Koupit ve formátu EPUB Koupit ve formátu PDF Koupit ve formátu PDF A6

Formát PDF A6 je přizpůsoben menším displejům hardwarových čteček, kde by byla prezentace odborných textů v běžném PDF (formát A4) těžkopádná.

Lékařství koňská

Kniha o koňském lékařství má základ v českém středověkém překladu německého díla Roßarzneibuch, které napsal mistr Albrant, štolba, kovář a koňský lékař z poloviny 13. století. Mistr Albrant pocházel z Německa a v pozdějších rukopisech a tiscích se jeho jméno objevuje především v podobě Albrecht. O jeho životě je pouze známo, že působil na dvoře císaře Fridricha II. Štaufského a v druhé čtvrtině 13. století pobýval v Neapoli (v německých tiscích byla Neapol mylně zaměněna za Konstantinopol). Jeho spis o léčení původně obsahoval 36 návodů léčby nemocí a obtíží koní. Z období středověku a raného novověku máme zachováno několik česky psaných rukopisů a tisků. Rovněž ze 17.–19. století se zachovaly rukopisy a tisky, které denně sloužily kovářům a štolbům; tyto texty se však již odchýlily od původního Albrantova znění, rozrostly se dopisováním návodů formulovaných na základě zkušeností pozdějších uživatelů. Podkladem pro naše vydání je nedatovaný starý tisk z 2. poloviny 18. století, který je uložen pod signaturou AA XV 44 v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze.

Obsah knihy

ObsahLekařství koňska jista a dokonále skušená, sepsaná od M. Albrechta, štolmístra, kovaře a koníře císaře Fridricha. K nimž mnohé věci užitečné jsou přidané, kteréž prvé nikdy nebyly tlačené, nyní znovu pořádně a spravené a vydané.Souhrnná ediční poznámkaKomentář editora

Ukázka

Obsah Lekařství koňska jista a dokonále skušená, sepsaná od M. Albrechta, štolmístra, kovaře a koníře císaře Fridricha. K nimž mnohé věci užitečné jsou přidané, kteréž prvé nikdy nebyly tlačené, nyní znovu pořádně spravené a vydané. Souhrnná ediční poznámka Komentář editora

Ukázka 2

Souhrnná ediční poznámkaElektronické knihy starších česky psaných památek jsou pořizovány výhradně z rukopisů a starých tisků z období 13.–18. století. Při ediční práci je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je mimořádný důraz kladen na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a  Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního díla. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu).Součástí elektronických knih je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu. Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak méně často jsou uvedeny věcné vysvětlivky a zřídka jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Ukázka 3

Komentář editora O spise mistra Albranta Staročeské spisy věnované koňskému lékařství vycházejí z překladu německého díla Roßarzneibuch, které napsal štolba, kovář a koňský lékař mistr Albrant (působil okolo poloviny 13. století). Mistr Albrant pocházel z Německa a v pozdějších rukopisech a tiscích se jeho jméno objevuje především v podobě Albrecht, ale též Alebrand, Albret, Hilbrant, Hildebrand a Anton. O jeho životě nemáme téměř žádné informace. Je známo, že působil na dvoře císaře Fridricha II. Štaufského a v druhé čtvrtině 13. století pobýval v Neapoli (v mladších tiscích byla Neapol mylně zaměněna za Konstantinopol). Jeho spis o léčení původně obsahoval 36 návodů léčby nemocí a obtíží koní. Léčba byla založena na zkušenostech práce s koňmi, využívala především rostlin a dalších přírodních léčiv (bahno, voda atp.). Původně v nich nebylo obsaženo léčení pomocí magie (zaříkávání), které v pozdějších textech již nalézáme. Původní německé texty byly přeloženy do latiny a do češtiny. Z období středověku a novověku máme zachováno několik česky psaných rukopisů a tisků. Rovněž z mladších období 17.–19. století se zachovaly rukopisy a tisky, které denně sloužily kovářům a štolbům; tyto texty se však již odchýlily od původního Albrantova znění, rozrostly se dopisováním návodů na základě zkušeností pozdějších uživatelů a jejich empirický charakter narušily návody vycházející z magie a lidového léčitelství. Český překlad Albrantova koňského lékařství je zapsán ve středověkých rukopisech Knihovny Národního muzea v Praze, sign. IV H 28 (1444), I H 29 (2. polovina 15. století) a I F 10 (konec 15. století) a Národní knihovny ČR, sign. XI C 2 (polovina 15. století). Mladší opisy chová Národní knihovna, sign. XVII E 42 (1554) a Knihovna Národního muzea, sign. IV C 11 (1633), III G 6 (17. století), II G 16 (1694), V G 62 (1755) a II H 8 (18. století). Dochovalo se rovněž množství starých tisků různých vydání; kopie nejstaršího známého tisku od Jana Pekka z Plzně z roku 1527 jsou uloženy v Národní knihovně ČR (originál sign. Med 4° 00045/01 (06) Forschungsbibliothek Gotha, Německo). Vydávanému tisku z Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze, sign. AA XV 44 má nejblíže tisk sign. AC VI 81 z téže knihovny. Vybraná literatura Černá, Alena M.: České překlady Albrantova (Albrechtova) koňského lékařství. Dějiny věd a techniky 47, 2014, č. 3, s. 176–197. Eis, Gerhard: Meister Albrants Roßarzneibuch im deutschen Osten. Reichenberg: Sudetendt. Verl. Franz Kraus, 1939. Jungmann, Antonín Jan: Nawedenj o konjch. W Praze: Frant. Fetterle z Wildenbrunu, 1818. Jungmann, Antonín Jan: Koňský Lékař, aneb, Potřebné nawedenj o konjch, kterak totiž pěkných a dobrých konj se dochowati kdo může ...: knjha pro konjře, pro hospodáře ... W Hradcy Králowé: Jan Pospjssil, 1825. Pečírka, Josef. Úplný dobytčí lékař, to jest, Zřetelné poučení o spráwném léčení wssech nemocí koňů, howězího, skopowého a wepřowého dobytka, psů i drůbeže: s přídawkem Kterak se má pomáhati při těžkém telení, hřebení a bahnění. W Praze: Tisk a náklad Jaroslawa Pospíssila, 1858.

Kniha Lékařství koňská

Nakladatelstvíoddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
AutorAlbrant, mistr
Černá, Alena M.
EditořiLehečka, Boris
Rok vydání2014
ISBN978-80-86496-84-9
Jazykčeština
Období2. polovina 18. století

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Solfernus

Solfernus

Hanzová, Barbora

Čtenářům se poprvé dostává do rukou úplná edice památky nazvané Solfernus, alternativně také Život Adamóv. Staročeské zpracování památky založené na dosud ne...

ZDARMA

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Černá, Alena M.

Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňov...

ZDARMA

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Výbor ze starší české literatury, školní vydání

Černá, Alena M. – Boček, Miroslav – Fuková, Irena – Hanzová, Barbora – Hořejší, Michal L. – Jamborová, Martina – Janosik-Bielski, Marek – Koupilová, Marcela – Pečírková, Jaroslava – Svobodová, Andrea – Šimek, Štěpán – Voleková, Kateřina – Zápotocká, Pavlí

Výbor ze starší české literatury (školní vydání) obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Středově...

ZDARMA

Řád korunování krále českého a královny

Řád korunování krále českého a královny

Jamborová, Martina

Český korunovační řád je jednou z našich nejvýznamnějších historických i právních památek. Byl pořízen na pokyn Karla IV., nejprve v latinském znění, a ještě...

ZDARMAAkceptujeme všechny běžné platební karty