Jsme v češtině doma?
Markéta Pravdová

Cena: 185 Kč
Koupit ve formátu EPUB

Jsme v češtině doma?

Z více než sedmdesáti tisíc dotazů zaslaných e-mailem jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR předkládáme knižní výběr těch nejzajímavějších a stále aktuálních. Některé z nich se staly „dotazem týdne“ a byly v průběhu let 2006–2010 zveřejněny na internetových stránkách jazykové poradny. Z bohatého materiálu vznikla publikace, jež přitažlivou a srozumitelnou formou seznámí čtenáře například s tím, co znamenají slova kokino, hujer, minela, outěžek, mrcasit se, odkud se vzaly výrazy moldánky, prdelačka, syčák, starý paprika, jaký je původ rčení foukat jak na vidrholci, mít řečí čtyřiapadesát, proč se žena vdává, ale muž žení, jak se jazykovědci dívají na slova hostka, lídryně, mažoret, jak doporučují skloňovat slova boss, kynkažu, jakého rodu je Pluto, patogen, tsunami, zda psát imbus, nebo inbus atd. Knížka je určena všem, jimž čeština na začátku třetího tisíciletí není lhostejná.

Obsah knihy

PředmluvaZkratky, značky a vysvětlivkyHeslová část1 ahoj2 akvapark, nebo aquapark?3 aloe vera4 anglická výslovnost5 aniž (by)6 asijský a indonéský7 babí léto8 bača9 barista10 Basamtka11 Bažantní ulice12 běhoun13 Benátky14 berlínská zeď15 bez toho, aniž by16 bio řepný cukr17 blog, blogovat, bloger18 bodejť19 boss20 bude bývat21 bůhzdarma22 bulík, buličí, bulet23 buzikán24 cash flow25 Cee26 časomíra27 čínsko-americký a čínskoamerický28 číslovky a počítaný předmět29 demisólista30 desetinná čísla – skloňování31 desetinná čísla – tvary počítaného předmětu32 diagnostikovat33 distributivní užití34 do Mělníka, nebo na Mělník?35 dokonavý vzor mine36 držet palce – držet pěsti37 energiový38 espreso s více vody39 fakta, nebo fakty?40 familiant41 fanfára, nebo fanfáry?42 finská křestní jména43 flexicurita44 Garrigue45 genderově vyrovnaný jazyk46 gurmán a gurmet47 hihihi a chichichi48 hlava a kulka49 holocaust, nebo holokaust?50 homolka51 hostka52 hot dog53 house party54 hrábě55 hrát tužku56 huhlat57 hujer a Hujer58 Chatka59 chřest – chřestu, ale křest – křtu60 inbus, nebo imbus?61 Inkové62 interpretace právního textu63 interpunkční čárka před a přitom64 interpunkční čárky u vět s vypuštěným přísudkem65 interpunkční čárky v souvětí66 Ivani67 já, mě, mně68 jednak – druhak69 jmenné tvary řadových číslovek70 jsem za to rád71 Kaplanova-Meierova metoda72 katastrofický – katastrofální73 kelímek74 Klausový důl75 kokino76 koncové -ť a -ž77 konstelace78 kotěcí79 krahová voda80 kredenc81 křestní jméno a příjmení – větné členy82 kúra a túra83 kuře84 kynkažu85 lajdák, lempl, syčák86 landsmanšaft87 laureát88 ledovka89 lídryně90 loajalitní program91 luterská církev92 manažering93 masopust94 Mauritánie95 mažoreti96 Mezi ploty97 mezitímní98 mezující99 miliardtý100 minela101 mít řečí čtyřiapadesát102 mluvnické kategorie slova viď103 moldánky104 mozaika105 mrcasit se a zevlovat106 muštelka107 múzák108 mužská příjmení na -e109 mýto – mýtné110 na blízko – nablízko111 na počítači – v počítači112 nad ránem113 najmout – pronajmout114 namístě115 nárazovitý vítr116 název kyseliny117 názvy obcí začínající na vše-118 názvy území s palestinskou autonomní správou119 neb, neboť, nebo120 nechat – dát121 neřest122 neurčité slovesné tvary123 neúspěšné složení zkoušky124 neutralizace záporu125 nikdo nezraněn126 normativní a kodifikační příručky127 obsoletní, nebo obsolentní?128 oč129 odcamcaď pocamcaď130 odrůdy a plemena131 odsuvník132 odšťavňovač133 opučarka134 originální kopie135 osetský, nebo osetinský?136 osudí137 outěžek138 paňáca139 panda140 pantofle141 Papua-Nová Guinea142 párek143 páté přes deváté144 patogen145 pekingský a vikinský146 pilot, pilota a pylon147 ping-pong148 písmeno ch149 Pluto150 podstatný151 pochybět152 Polabí, Pošumaví153 polévka z cizrny154 ponor155 pontifik156 pour féliciter157 pozvat k – pozvat na158 prdelačka159 probíhat160 propůjčit – udělit161 prosinec162 protože – proto, že; takže – tak, že163 před asi dvěma lety164 přehypovaný165 přechodníky166 přepis českých příjmení do angličtiny167 přestupní – přestupný168 přifařit169 připojení do Internetu170 přívlastek několikanásobný171 půldruhý – půldruhého172 rezervovat – zarezervovat173 rod gramatický a přirozený, problematika shody174 rok Psa175 Rompuy176 rozlučkový177 rýžojáhelný178 Řecko179 s třema nohama180 sakumprdum181 sázeč stromů182 sběhnout – zběhnout183 sčítání lidu184 segedínský guláš185 Severoir186 Siwiecova ulice187 skór188 slečna – paní189 slícovat190 sobice191 Soči192 souhlásková skupina sh193 spousta, spousty, spoustu194 ssavec195 starý paprika196 status – statut; status quo197 Strana zelených198 strávit199 stresemann200 strojek201 střediskách, nebo střediscích?202 suťoviště203 svářečský – svářecí204 svatební a prosebný205 světící biskup206 světští207 šeřík208 šikanózní209 šrotovné210 Švýcarsko211 Taliban212 testant, nebo testand?213 tik214 tsunami215 Tycho Brahe216 Tymošenková a Janukovyč217 újezdnický, nebo újednický?218 ukolébavka219 úkop a úpaž220 úzké hrdlo221 v chrámu, nebo v chrámě?222 v létě, nebo v létu?223 véčkař224 vejhuj225 velikonoční neděle226 velká písmena uvnitř slova227 větný rozbor: Věc je hodně těžká holou rukou zabít ježka.228 vidím se nucena229 vidrholec230 víkend231 vikomtka – vikomtesa232 viladům233 vizitka – navštívenka234 vlhk, nebo vlhek?235 vliv jazykovědců na češtinu236 vnukovská, nebo vnuččiná společnost?237 vokalizace předložek k, s, v, z238 volitel239 vyjmenovaná slova240 vykomunikovat241 vylouhovat, nebo vyluhovat?242 výslovnost tvarů slovesa být243 vysutý a visutý244 výsypný – vysýpací245 výtvarné, nebo výtvarnické potřeby?246 vývojář a vývojářská konference247 význam spojky nebo248 z před dva zápasy249 zadařit se250 zanalyzovat251 zavazadlo252 zbezstarostnit253 ze střechy – se střechy254 zeměměřický – zeměměřičský255 zepsout256 zešeřit se257 Zinedine Zidane258 zkratky a. s., s. r. o. apod.259 zubkyně a brakyně260 žáby se živí261 žena se vdává, muž se ženíSummaryLiteraturaObsah

Ukázka

Heslová část1 ahojMůžete mi prosím sdělit, kdy se začal v češtině používat výraz ahoj, a to jednak jako „pobídka pro dobytek“ (SSJČ) a jednak jako „pozdrav mladých lidí“ (též SSJČ, definice 2)? Obrátil se na mě jeden člověk s tím, že kdosi šíří falešnou představu, že slovo „ahoj“ přišlo do angličtiny z češtiny. Chtěl bych vědět, kdy se začalo v obou významech používat.Nahlédnutím do etymologických slovníků a do dalších lingvistických zdrojů jsme zjistili, že podle obecně přijímaného názoru je směr přejímky opačný: Tento původně námořnický pozdrav, ve starší literatuře psávaný někdy též ahoy, byl přejat z angličtiny do češtiny; někteří jazykovědci nevylučují, že přes němčinu. Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku uvádí, že pozdrav vznikl asi z angl. a hoy = loďka, člun, a dodává, že angl. hoy znamená i ‚hej, hola‘. Pozdrav u nás kdysi rozšířili trampové, skauti, sportovci a mládež vůbec. Pokud jde o stáří přejímky – souvisí především s rozvojem trampingu a skautingu u nás.Zajímavý odborný výklad, možná nejstarší, najdeme už v Ottově slovníku naučném. Stojí za to citovat ho v plném znění, i s původními pravopisnými, tvaroslovnými a dalšími zvláštnostmi: „Ahoi (ohoe), heslo užívané na válečných lodích asi v tom smyslu jako u vojska pozemního volání ‚Kdo tu?‘ Stráž na lodi oslovuje v noci každý blížící se člun voláním: ‚Člun ahoi!‘, načež řídič člunu musí odpověděti, koho k lodi přiváží. V kterém člunu mimo posádku nikoho není, ten hlásí v odpověď: ‚Na palubu!‘; v kterém jsou důstojníci, ten odpovídá podlé toho, jakou hodnost zaujímají, voláním: ‚Důstojníci!‘ – ‚Štáb!‘ (náčelnictvo) – ‚Komodor!‘ – ‚Admirál!‘ Přiváží-li se člunem velitel, hlásí se jménem lodi, které velí. Řídič osloveného člunu, který k lodi nehodlá přistati, volá v odpověď: ‚Dále!‘– Ahoi užívá se též jako pozdravu námořního a zejména jako hesla veslařských spolků.“ Tolik Ottův slovník naučný, první díl, Praha 1888.

Ukázka 2

SummaryDo We Feel at Home in Czech?Among significant activities of the Institute of the Czech Language of the Czech Academy of Sciences service to the public has been the most prominent one since the institute’s foundation. The language consulting centre run by the Language Culture Department is the only institution in the Czech Republic that continuously provides language advice to all kinds of Czech language users.The staff of the language consulting centre strive to help the clients spell, pronounce, decline Czech words, explain their meaning and etymology or choose the expression fitting in a particular context. They also give advice on whether a sentence is formed well or a wording is accurate, etc. They advise their clients, explain language issues and give their recommendations. Language enquiries are a valuable source of information about language usage for the consulting centre staff. On a day-to-day basis the enquiries enable language advisers to track what the clients are interested in and what is not their focus. The enquiries also reveal which language issues are considered difficult or unclear. Among other things, language changes (variants, etc.) also reflect in enquiries.Modern technologies have recently brought a new dimension of communication between the public an

Ukázka 3

LiteraturaAkademický slovník cizích slov. 1. vyd., Academia, Praha 1995.Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Academia, Praha 1979.Bachmannová, J.: Podkrkonošský slovník. Academia, Praha 1998.Balhar, J. a kol.: O češtině každodenní. Blok, Brno 1984.Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K. – Křístek, V.: Malý staročeský slovník. SPN, Praha 1978.Beneš, J.: Německá příjmení u Čechů. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 1998.Černá, A. – Svobodová, I. – Šimandl, J. – Uhlířová, L.: Na co se nás často ptáte. Scientia, Praha 2002.Český jazykový atlas. Academia, Praha 1992–2011.Český národní korpus [online]. (ČNK).ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí. Český normalizační institut, Praha 1999, 2007.ČSN EN ISO 4762 (021143) Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. Český normalizační institut, Praha 2004.Daneš, F.: Malý průvodce po dnešní češtině. Orbis, Praha 1964.Dobrovský, J.: Zevrubná mluvnice jazyka českého. Johann Herrl, Praha 1809.Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.Erben, K. J.: Prostonárodní české písně a říkadla. J. Pospíšil, Praha 1864.Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého 1. Hláskosloví. Nakladatelství ČSAV, Praha 1963.

Kniha Jsme v češtině doma?

NakladatelstvíNakladatelství Academia
AutorMarkéta Pravdová
Rok vydání2013
ISBN978-80-200-2209-7
ISBN tištěného vydání978-80-200-2146-5
Jazykčeština

Kontaktní formulář

Zeptejte se, Vás zajímají další informace o nabízeném knize. Položky zvýrazněné tučně je třeba vyplnit. Děkujeme.

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Dotaz:


Další knihy, které by Vás mohly zaujmout…

Saying it ...on Paper

Saying it ...on Paper

Richard Burton Haas

Oblíbené eseje charismatického lektora anglického jazyka Richarda Burtona Haase, Ph.D., vycházely v letech 2006–2008 v Akademickém bulletinu. K textům, které...

ZDARMA

O českou literaturu naukovou

O českou literaturu naukovou

Piorecká Kateřina

Antologie zpřístupňuje základní texty, které na konci 19. století napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním ...

Cena 150 Kč

K historii Ústavu pro českou literaturu AV ČR

K historii Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Kateřina Piorecká - Ondřej Sládek

Ústav pro českou literaturu AV ČR představuje od svého založení v roce 1947 ojedinělé vědecké centrum, které se zaměřuje na teorii a dějiny české literatury ...

ZDARMA

Stylistika mluvené a psané češtiny

Stylistika mluvené a psané češtiny

Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila Mrázková

Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky a snaží se dosavadní výzkumy stylové variantnosti českých textů doplnit a obohatit. Vychází z textů...

Cena 350 KčAkceptujeme všechny běžné platební karty